ตามไปดู…ครูปากชม จ.เลย เรียนเสริมทักษะภาษาลาว-เวียดนาม

จังหวัดเลย เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย  ทิศเหนือติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  (สปป.ลาว) โดยมีแม่น้ำโขงและแม่น้ำเหืองไหลกั้นพรมแดนระหว่างกัน ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์กระจายอยู่ทั่วทุกอำเภอ เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวอย่างมาก

จนทำให้อำเภอปากชม แต่เดิมเป็นตำบลหนึ่งขึ้นอยู่กับอำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย   ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญส่วนใหญ่จะเป็นเกาะแก่งต่างๆ ตามลำแม่น้ำโขง ซึ่งมีความงดงามเฉพาะตัวที่หาดูที่ไหนไม่ได้ และมีความแตกต่างกันในแต่ละฤดูกาล เช่น แก่งฟ้า แก่งจันทร์ ที่เป็นแก่งในลำน้ำโขง ชายแดน ไทย-ลาว มีความสวยงาม โดยเฉพาะเส้นทางหลวงหมายเลข 211  ลัดเลาะตามริมแม่น้ำโขงตลอดเส้นทาง และล่าสุดอำเภอปากชมได้สร้างประติมากรรม พญานาค 9 เศียร ริมแม่น้ำโขงหวังให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยละชาวต่างชาติ

โรงเรียนปากชมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จึงได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย และที่ว่าการอำเภอปากชม จัดกิจกรรม “การอบรมภาษาลาว-เวียดนามเบื้องต้น”  ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนและโรงเรียนเครือข่ายภายในอำเภอปากชม ประกอบด้วย โรงเรียนเชียงกลมวิทยา โรงเรียนคอนสาวิทยา โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม  เจ้าหน้าที่อำเภอปากชม   ศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.ห้วยพิชัย  ประชาชนและนักเรียนที่มีความสนใจ  เพื่อเป็นการเสริมทักษะทางภาษาลาว และภาษาเวียดนาม  มีความรู้และสามารถสื่อสารทางภาษาได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ  โดยมีท้าวจันถาวร แก้วสุดา  สังกัดแผนกการศึกษาธิการและกีฬา แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว  นักศึกษา ปริญญาเอก การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย  เป็นครูสอนภาษาลาว และ Miss.BUI THI HUE  เจ้าของกิจการส่วนตัว อดีตนักศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย เป็นครูสอนภาษาเวียดนาม

ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์  สุชัยราช ผู้อำนวยการโรงเรียนปากชมวิทยา กล่าวว่า โรงเรียนปากชมวิทยาได้เล็งเห็นความสำคัญของภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาที่เป็นภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ เนื่องจาก โรงเรียนปากชมวิทยา เป็นโรงเรียนประจำอำเภอ ที่ตั้งอยู่ชายแดนฝั่งแม่น้ำโขง ติดต่อกับสปป.ลาวและใกล้กับประเทศเวียดนาม ดังนั้น การส่งเสริมความรู้เบื้องต้นทางภาษาลาวและภาษาเวียดนามจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ครูและบุคลากรสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และถ่ายทอดให้กับนักเรียนได้ในอนาคต  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย และสิบเอกเชษฐา ขาวประเสริฐ  นายอำเภอปากชม

Miss.BUI THI HUE  หรือครูแวว (ชื่อไทย) จบปริญญาตรี ที่ มหาวิทยาลัยฮานอย ปริญญาโท ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย กล่าวว่า  ปัจจุบันคนไทยให้ความสนใจเรียนภาษาเวียดนามมากขึ้น  สำหรับการอบรมระยะสั้นให้ผู้สนใจเรียนภาษาเวียดนาม จะเน้นการสร้างความเข้าใจในโครงสร้างภาษาเวียดนาม และเน้นการสนทนา ให้ฝึกออกเสียงและเปรียบเทียบคำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  จะเน้นการสื่อสารประโยคต่างๆในชีวิตประจำวัน เพื่อสามารถนำไปใช้ในการสนทนาเพื่อการสื่อสารได้

น.ส.รังสิมา สีเสน ครูผู้ช่วยโรงเรียนปากชมวิทยา กล่าวว่า  รู้สึกดีใจและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้  ดีใจที่มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมทางด้านภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน  ทำให้สามารถติดต่อสื่อสารกับคนลาวได้เข้าใจโดยง่ายมากยิ่งขึ้น ในส่วนของการเรียนรู้ภาษาเวียดนามก็เป็นประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารในโอกาสต่างๆ เป็นการอบรมที่ได้รับประโยชน์อย่างมากเลยค่ะ

………………………………………

ขอขอบคุณข้อมูลจากครูเกวิกา ภูมิดี  เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนปากชมวิทยา