สพฐ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการเรียนรู้โมดู1การพัฒนาตนพัฒนางานของครูรุ่นใหม่ที่เป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีที่ได้รับการคัดเลือกให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยรุ่นที่ 1-3ระหว่างวันที่22-26เมษายน 2562 ณ โรงแรมบียอนด์กรุงเทพฯ

ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ที่ปรึกษาพิเศษฯ สพฐ.เป็นประธานปิดการประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯโดยที่ปรึกษาพิเศษสพฐ.กล่าวสรุปใจความ

ว่า”การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้คณะผู้จัดทำได้มีการทุ่มเทแรงกายแรงใจในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เข้ารับการอบรมเพื่อจะได้นำไปใช้ในการทำงานได้อย่างแท้จริงอีกทั้งยังจะได้พัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาวิทยฐานะและมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพเป็นครูที่มีคุณภาพและขอให้ผู้เข้ารับการอบรมใช้เครือข่ายในเชิงวิชาชีพโดยการนำไปเผยแพร่สิ่งที่พบเจอปัญหาและแนวทางการแก้ไขให้แก่เครือข่ายด้วยกันเองสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ”

หลักการและเหตุผลการจัดการอบรมอันเนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้ดำเนินงานโครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯมาตั้งแต่ปีพ.ศ 2531 โดยส่งเสริมให้นักเรียนที่จบการศึกษาภาค

บังคับแต่ขาดโอกาสในการศึกษาต่อได้มีโอกาสศึกษาในระดับที่สูงขึ้นเพื่อให้มีความรู้ทักษะและประสบการณ์สำหรับใช้ในการประกอบอาชีพและกลับไปพัฒนาท้องถิ่นภูมิลำเนาของตนเอง ด้วยการพระราชทานทุนการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนั้น ในจำนวนนักเรียนที่ได้รับพระราชทานอนุเคราะห์ฯได้มีผู้สำเร็จการศึกษาสาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์จำนวนหนึ่งที่มี

คุณวุฒิและคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการครูกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษที่ อ.กคศ.เขตพื้นที่การศึกษาไม่สามารถดำเนินการได้ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 50 ซึ่งนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่สำเร็จการศึกษาได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งครูผู้ช่วยไปแล้วด้วยกัน 3 รุ่น

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชปณิธานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่จะให้ครูรุ่นใหม่ได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้พัฒนาวิทยฐานะให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพและเป็นครูที่มีคุณภาพ จึงให้มีการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความก้าวหน้าทางอาชีพของครูรุ่นใหม่ที่เป็นผลผลิตมาจากนักเรียนใน

พระราชานุเคราะห์ฯที่สำเร็จการศึกษาสาขาครศาสตร์และศึกษาศาสตร์ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งครูผู้ช่วยในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดประชุมครั้งนี้คาดว่านักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 จำนวน 69 คนจะได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูที่มีคุณภาพในเขตพื้นที่ทุรกันดารในอนาคต ผู้เข้ารับการอบรมที่เป็น

นักเรียนหน่อยราชานุเคราะห์ฯ 3 รุ่นจะได้รับการพัฒนาด้านคุณลักษณะสังคมและวิชาชีพเพื่อเป็นครูที่มีคุณภาพและนำการพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลได้ ผู้เข้ารับการอบรมจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีพัฒนาวิชาชีพได้ตามเป้าหมายและยกระดับการทำงานในวิชาชีพครูของครูรุ่นใหม่ที่เป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯให้มีมาตรฐานสูง


สำหรับกิจกรรมในการอบรมมีดังนี้ 1. สติกับการพัฒนาตนพัฒนางานโดยมีนายแพทย์ยงยุทธวงศ์ภิรมย์ศานติ์ และดร.โสฬวรรณ อินทสิทธิ์ จากกรมสุขภาพจิต 2.สุนทรีสนทนากับการพัฒนางานครู 3.สุนทรียสนทนากับการพัฒนาทำงานร่วมกับชุมชนและผู้ปกครอง 4.สุนทรีสนทนาเพื่อเรียนรู้อุดมการณ์ความเป็นครู


5.การใช้เทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้และโลกยุคดิจิทัลโดยอาจารย์เดชสุวรรณทัตและคณะ 6. สุนทรีสนทนาเพื่อเรียนรู้วิธีการทำงานของครูโดยครูเฉลิมพรพงศ์ธีรวรรณและ รศ. ดร. ประวิชเอราวรรณ์7 การสร้างห้องเรียนที่มีชีวิตและมีความหมายต่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21โดยคุณพฤหัส พหลกุลบุตรและคณะ7.การออกแบบการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมด้วยปัญญา 3 ฐาน

8.การถอดบทเรียนการสอนในห้องเรียนจริงปัญหาและทางออก9.ภาพยนตร์เพื่อแรงบันดาลใจโดย รศ. ดร. ประวิต เอราวรรณ์กาบกลางวันแผนการเงินและการทำบัญชีรายรับรายจ่ายโดยรศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ 10 ทักษะการเขียนเพื่อสะท้อนการเรียนรู้โดยรศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์และกิจกรรมการสร้างเครือข่ายเชิงวิชาชีพ