สพป.ลพ. เขต 1 ต้อนรับคณะดูงาน สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ที่มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (KRS) มาตรฐานสำนักงานเขต และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมืิ่อวันที่ 26 เมษายน 2562