สพฐ. ร่วมกับสภาพัฒน์ จัดประชุมพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 และ 14 เสริมสร้างการเรียนรู้ แนะแนว ติววิชาการ พร้อมศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้สำคัญ

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดประชุมพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 และรุ่นที่ 14 ภายใต้โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ แนะแนว ติววิชาการ และศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง และฝึกอบรมเสริมสร้างวินัยและความสามัคคีในหมู่คณะ ในระหว่างวันที่ 17-24 ตุลาคม 2566 โดยมี นางสาวณัฐา เพชรธนู รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. บรรยายเรื่อง “ความฉลาดรู้ด้านการอ่าน ต่อการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในระดับสากล” ให้กับนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 และรุ่นที่ 14 จำนวนรุ่นละ 151 คน รวมทั้งสิ้น 302 คน ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. ทั้ง 2 รุ่น ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาในศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ที่น่าสนใจ โดยนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ได้ทำกิจกรรม ติว A-Level คณิตศาสตร์ 1 โดย พี่แบงค์ (นายเควิน อินแปลง นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 4 จ.นครพนม) ติว วิทย์ทั่วไป โดย พี่บาส (ร้อยตำรวจโท อนุรุทธ ด้วงทอง นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 2 จ.อ่างทอง) เทคนิคแนะนำตัวผ่าน SOP (Statement of purpose) และสอบสัมภาษณ์ให้แตกต่าง และการให้คำแนะนำเพื่อการปรับปรุง Portfolio รายกลุ่มย่อย/บุคคล โดย อาจารย์วรชัย แต้มศิริชัย หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รวมถึงเข้ารับการอบรม เรียนรู้และศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงจากฐานการเรียนรู้ ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) และทัศนศึกษาเรียนรู้ ที่มิวเซียมสยาม และนิทรรศรัตนโกสินทร

ขณะที่นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 ได้ทำกิจกรรม ติวภาษาอังกฤษ โดย คุณครูสมศรี ธรรมสารโสภณ การบริหารสุขภาพจิตเพื่อภาวะจิตใจที่เข้มแข็งและมีความสุข โดย นายนฤทธิพรรณ ล้อมวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา การแนะแนว “ปฏิบัติการวางแผนการศึกษาต่อรายบุคคล – ID Plan” โดย อาจารย์วรชัย แต้มศิริชัย หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และการฝึกอบรมตามหลักสูตรของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) จังหวัดนครนายก