ประชุมปฏิบัติการการใช้ระบบการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางฯ

สพม.10  ได้รับมอบหมายจาก สพฐ. ตามที่ได้เห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จึงได้ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นหน่วยงานที่จัดประชุมปฏิบัติการการใช้ระบบการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางฯ  ระหว่างวันที่ 23 – 26 เมษายน 2562  โดย  ดร.สมเกียรติ สรรคพงษ์  ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดในวันที่ 23 เมษายน 2562  ณ  โรงแรมรอยัลไดมอนด์ จังหวัดเพชรบุรี

…ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ครูโรงเรียนต้นทาง ครูโรงเรียนปลายทาง  เจ้าหน้าที่จากสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ศึกษานิเทศก์ด้าน ICT สพฐ., มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ให้การสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ในโรงเรียนต้นทางและปลายทาง, เจ้าหน้าที่จากบริษัท TOT จำกัด, บริษัทสามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน เป็นผู้ดูแลระบบสื่อสารและเครื่องมือเทคโนโลยีในการโครงการนี้  ทั้งนี้  ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จังหวัดสงขลา  มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าประชุม

ดูรูปเพิ่มได้ที่เว็บไซด์ สพม.10