เยาวชนกล้าแผ่นดิน ๔ ภาคจัดค่ายกล้าอาสากล้าแผ่นดินที่โรงเรียนวัดแม่เลย สพป.เชียงใหม่ เขต 2

เมื่อวันที่ ๑๖-๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ คณะพระธรรมวิทยากร ผู้บริหาร ครู วิทยากรอาสา เยาวชนกล้าแผ่นดิน ๔ ภาค มาจัดกิจกรรมค่ายกล้าอาสา ครั้งที่ ๖๒ “ฅนสร้างค่าย ค่ายสร้างพระ พระสร้างฅน” Young Smart Camp 2023 ณ โรงเรียนบ้านวัดแม่เลย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการกล้าแผ่นดินด้วยพลังบวร โดย เครือข่ายเพื่อนฯ คุณธรรม วัดต๊ำม่อน จังหวัดพะเยา ร่วมกับ เยาวชนกล้าแผ่นดินในสถานศึกษาเครือข่าย ๔ ภาค จำนวน ๙๗ รูป/คน โดยมีภารกิจในการสร้างพระประจำโรงเรียน “พระพุทธลีลาประทานพรอนุสรณ์กล้าแผ่นดิน องค์ที่ ๖”,ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน เน้นการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ วิชาชีวิต จิตอาสา ตลอดจนถึงแนวคิด หลักการพัฒนาชีวิต สังคม เรียนรู้วิถีวัฒนธรรม เสริมสร้างความรักสามัคคี และจิตอาสา 

ชมภาพเพิ่มเติม >>  https://drive.google.com/drive/folders/1-MBv6gWyN05UjkgtbJ1fcK646d5SxkJp?usp=share_link

 โดยมีคณะครู/นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

๑.ชมรมต้นกล้ารัชดา โรงเรียนปงรัชดาภิเษก จังหวัดพะเยา

๒.ชมรมต้นกล้าอันดามัน โรงเรียนกันตังพิทยากร จังหวัดตรัง

๓.ชมรมต้นกล้าของพ่อ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ จังหวัดนครราชสีมา

๔.ชมรมต้นกล้าดีศรีเชียงคำ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา

๕.ชมรมต้นกล้าเมืองจุน โรงเรียนจุนวิทยาคม จังหวัดพะเยา

๖.ชมรมต้นกล้าทานตะวัน โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา

๗.ชมรมต้นกล้าทำดีศรีกงไกรลาศ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย

๘.ชมรมต้นกล้าลุ่มสี่แคว โรงเรียนพยุหะพิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์

๙.ชมรมต้นกล้ากาสะลอง โรงเรียนสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

๑๐.กลุ่มเยาวชนฅนกล้าดีศรีแปดริ้ว วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร และโรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา

๑๑.กลุ่มต้นกล้าบ้านต๊ำ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดต๊ำม่อน จังหวัดพะเยา

๑๒.นักเรียนกล้าอาสา โรงเรียนเนินสง่าวิทยา จังหวัดชัยภูมิ

๑๓.นิสิตกล้าอาสา มหาวิทยาลัยพะเยา

ในการนี้ พระครูสุวัฒน์สังฆโสภณ เจ้าอาวาสวัดต๊ำม่อน พร้อมคณะพระธรรมวิทยากร เครือข่ายเพื่อนฯ คุณธรรม นำโดย พระครูสังฆบริรักษ์เอกรัฐ อภิรกฺโข ผู้ช่วยเจ้าอาวาส/ประธานเครือข่ายเพื่อนฯ คุณธรรม พร้อมด้วย พระปลัดภณณัฐ สีลสํวโร เจ้าอาวาสวัดเกาะรากเสียดนอก จังหวัดกำแพงเพชร/รองประธานเครือข่ายเพื่อนฯ คุณธรรม , พระมหาประพันธ์ อาภาธโร เจ้าอาวาสวัดโนนพัฒนา จังหวัดนครราชสีมา,พระสราวุธ จกฺกธมฺโม  เป็นพระธรรมวิทยากร อำนวยการจัดกิจกรรม