ประกาศผลการประกวดผลงานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)OBEC CONTENT CENTER ประจำปี 2566 ระดับ สพฐ.

ประกาศผลการประกวดผลงานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)OBEC CONTENT CENTER
ประจำปี 2566 ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ที่ QR CODE ที่ไฟล์แนบนี้