สพฐ. จัดกิจกรรม Soft Power ครั้งที่ 1 เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง รวมกลุ่มกันสร้างสรรค์ผลงาน

วันที่ 2 กันยายน 2566 นายพนัส บุญวัฒนสุนทร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน เป็นประธานพิธีเปิดโครงกาประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพหุปัญญาด้านกีฬา และนันทนาการเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมสร้างสรรค์ และ Soft Power ครั้งที่ 1 โดยมี นายจิราพงศ์ จุติธนะเสฏฐ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมด้วย นางสาวสิริรักษ์ ชูสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน คณะวิทยากร คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ

สำหรับโครงการประชุมสัมมนาฯ ดังกล่าว จัดโดยสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง ได้รวมกลุ่มกันสร้างสรรค์ผลงาน โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้านเป็นที่ปรึกษา นำองค์ความรู้และทักษะไปขยายผลสู่โรงเรียนและชุมซน สามารถสร้างงาน และสร้างอาชีพได้ สร้างสื่อ และต้นแบบการแสดงเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 72 พรรษาในปี 2567 รวมทั้งสร้างนิสัยในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ โดยผนวกนโยบายและแนวคิดเรื่องพหุปัญญาควบคู่กับการจัดกิจกรรมนันทนาการ และ Soft Power เข้าด้วยกัน

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศในแต่ละสาขามาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

โดยคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เข้าร่วมโครงการจำนวน 16 โรงเรียน มีนักเรียน จำนวน 105 คน ครู จำนวน 35 คน แบ่งกลุ่มแบบสร้างสรรค์ใน 5F ได้แก่ อาหาร (Food) ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ (Film) ผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่น (Fashion) มวยไทย (Fighting) และเทศกาลประเพณี (Festival) เพื่อเรียนรู้ข้อมูลจากวิทยากร ลงมือปฏิบัติ และมีการนำเสนอผลงานเพื่อจะได้นำไปต่อยอดในการเรียนรู้ต่อไป