สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตและส่งเสริมปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญา เป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์

วันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๕ น. นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ และ ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการ ลูกจ้าง สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระฯ บริเวณหน้าเสาธง และกิจกรรม “ส่งเสริม ปฏิบัติศีล สมาธิปัญญา” สวดมนต์ นั่งสมาธิ แผ่เมตตา ณ ห้องประชุมแสงเทียน จากนั้นเป็นการประชุมบุคลากรสำนักงานซึ่งถือปฏิบัติเป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์ และในว้นนี้นำกิจกรรมโดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์