การประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ประจำ สพฐ.ครั้งที่ 2/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566 นายสมเกียรติ ชอบผล อดีตรองเลขาธิการ กพฐ. ข้าราชการในพระองค์ ในตำแหน่งรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ประจำ สพฐ.
ครั้งที่ 2/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นกรรมการและเลขานุการ วัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการจริยธรรมประจำ สพฐ. ได้ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการส่งเสริมจริยธรรมของ สพฐ. ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนงานจริยธรรมของ สพฐ. ณ ห้องประชุม สมป. สพฐ. 2 ชั้น 7 ควบคู่กับการประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Meeting