สพป.ลพบุรี เขต 1>อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานการจัดการเรียนรวม

25 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผอ.สพป.ลบ 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานการจัดการเรียนรวม จัดโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 : รายงาน/นายนรากรณ์ พุทธวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)