สพป.ลพบุรี เขต 1>เข้ารับการอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 08.30-11.30 น. >>นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานฯ พร้อมด้วยนายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1 จำนวน 470 คน สพป.ลพบุรี เขต 2 จำนวน 330 คน สพม.5 จำนวน 700 คน รวมทั้งสิ้น 1,500 คน เข้ารับการอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้เขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการจัดอบรมฯ ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2562 เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและเมื่อดำเนินการอบรมเสร็จสิ้นให้รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบโดยเร็ว ซึ่งการจัดอบรมฯ ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/2561 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคาร 1 (ลวะศรี) มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี…น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)