การประชุม อ.ค.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ครั้งที่ 10/2566

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายพิธาน  พื้นทอง  ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ,คณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 10/2566 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และขับเคลื่อน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเป็นธรรม โปร่งใส ณ ห้องประชุมจันทน์ผา  สพป.ชัยภูมิ เขต 3