สพฐ.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กตามคำสั่งมอบอำนาจ สพฐ.

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นางสาวพัชรกันย์ เมธาอัครเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กตามคำสั่งมอบอำนาจ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ระหว่างวันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนจากสำนักในส่วนกลาง ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้แทนจากโรงเรียนขนาดเล็ก เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 60 คน ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการลดภาระครูในโรงเรียน          

เมื่อการประชุมเชิงปฏิบัติการเสร็จสิ้นแล้ว หน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งมีนักเรียนไม่เกิน 60 คน ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 179 เขต จำนวน 6,957 โรง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 17 เขต จำนวน 25 โรง จะมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งจะบังเกิดผลให้โรงเรียนขนาดเล็กมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นและลดภาระครูที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน อันเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะได้มีการจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน เพื่อทำหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุแทนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก