สพป.เลย เขต ๒ ส่งตัวบุคลากรย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ใหม่

วันจันทร์ที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๓.๐๐ น. นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตฯ ได้นำส่งบุคลากรที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งย้ายตามความประสงค์ของตนเองไปดำรงตำแหน่งใหม่ ได้แก่ นางนิภาภรณ์  จันทร์ศิริ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  ไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๙  และ นางสาวศิริพร  แสงสว่าง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  ไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่  เพื่อมิตรภาพ สัมพันธภาพอันดีซึ่งกันและกัน และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การย้ายของข้าราชการตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) โดยมี บุคลากรทั้ง ๒ สำนักงานเขตฯให้การต้อนรับเป็นอย่างดี