รองเลขาธิการ กพฐ. “ธีร์” บรรยายพิเศษในข้อหัว “นโยบายการศึกษากับวิกฤตปัญหาในปัจจุบัน” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 15 และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่

วันที่ 10 กันยายน 2566 นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) บรรยายพิเศษในโครงการสัมมนาทางวิชาการระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจำปี 2566 หัวข้อเรื่อง “นโยบายการศึกษากับวิกฤตปัญหาในยุคปัจจุบันของประเทศไทย” โดยมี รศ.ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน คณบดีศึกษาศาสตร์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 15 และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมรับฟังง ณ ห้อง 2507 อาคารเรียน 2 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ กรุงเทพมหานคร

โอกาศนี้ รองเลขาธิการ กพฐ. ได้บรรยายและถ่ายทอดนโยบายในเรื่องบริบททางการศึกษา ข้อมูลทางการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงปี 2562-2566 สถานการณ์ที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาในเรื่องต่างๆ นโยบายและแนวทางการจัดการ ดังนี้

1. เรื่องการจัดการเรียนรู้โดยการส่งเสริมพัฒนาครู การเรียนรู้ในเชิงรุก สื่อการสอนเชิกรุก การนิเทศเชิงรุก กิจกรรมสร้างสรรค์ 

2. เรื่องการจัดการนักเรียนโดยการดำเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดทำแผนป้องการเหตุ การเติมองค์ความรู้ ทักษะชีวิตให้แก่นักเรียน ผู้ปกครองและครู ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ การส่งเสริมเครือข่ายการดูแลนักเรียนให้เข้มแข็งอยู่เสมอ

3. การบริหารจัดการสถานศึกษาด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านธุรการ การเงินและพัสดุ ด้านความสัมพันธ์กับชุมขน และด้านอาคารสถานที่

รวมถึงได้ให้แนวทางในการนำทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติแก่นักศึกษาว่าจะต้องทำโรงเรียนให้เป็นดินแดนแห่งโอกาสให้เด็กๆ ที่ก้าวพลาด และได้รับการประคองให้ลุกขึ้นเดินใหม่ในทุกๆ เรื่อง และครูต้องทำให้ทุกการก้าวพลาดของเด็กๆ เป็นบทเรียน (Lesson learned)