รองเลขาธิการ กพฐ. “พัฒนะ” ร่วมให้ข้อมูลในการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา

วันที่ 11 กันยายน 2566 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (ผอ.สนก.) นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (ผอ.สทร.) นายสุรินทร์ สว่างอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผอ.สนผ.) และนางเกษศิรินทร์ สุวรรณสุนทร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว ร่วมให้ข้อมูลในการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา ณ อาคารรัฐสภา

ทั้งนี้ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) และนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ได้เดินทางไปยังรัฐสภา เพื่อให้กำลังใจผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ และข้าราชการที่ไปปฏิบัติหน้าที่ พร้อมรับฟังข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการอยู่แล้ว รวมทั้งที่มีแผนจะดำเนินการต่อไป

โดยมีประเด็นเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อาทิ การผลิตครูบรรจุใหม่ โดยเฉพาะโรงเรียนในพื้นที่ที่ขาดแคลน เพื่อแก้ปัญหาการโยกย้ายในพื้นที่ การเตรียมคนไทยให้พร้อมกับการเข้าสู่สังคมดิจิทัล โดยการสนับสนุนและพัฒนาทักษะดิจิทัลระดับชาติ ตลอดจนการให้คนไทยทุกคนมีสิทธิ์เรียนฟรี ทั้งนี้ ในประเด็นดังกล่าว สพฐ. ได้มีแผนการขับเคลื่อนโดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.) ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (ศบศ.) สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สทร.) สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) ที่สามารถดำเนินการได้จริง ได้แก่

โครงการ สร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น) โดยจะส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลให้เข้าถึงการศึกษา ที่มีคุณลักษณะตรงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนในชุมชนพื้นที่ห่างไกล ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครูและปฏิบัติงานในโรงเรียนลักษณะพิเศษสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ระดับตำบลตามภูมิลำเนาบ้านเกิดของตน

และโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ที่ สพฐ. ได้ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงปัจจุบันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ในรายการพื้นฐาน 5 รายการ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เป็นต้น