สพป.ลพบุรี เขต 1>จัดอบรมการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ AMSS++

วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 13.00-16.30 น. >>นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานฯ พร้อมด้วยนายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1 เข้ารับการอบรมการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ AMSS++ โดยมี นายทรงพล ศรีวิทยานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมนางสาวภคจิรา จันทร์แดง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และทีมธุรการเป็นผู้ช่วยวิทยากร เพื่อบรรยายการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ AMSS++ หัวข้อการเข้าระบบ การรับหนังสือราชการ การออกเลขหนังสือในระบบ การส่งหนังสือราชกร การขอใช้ห้องประชุม การขออนุญาตไปราชการ และการลา ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1…น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)