รองเลขาธิการ กพฐ. “ธีร์” ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และการตลาด กองทุนการออมแห่งชาติ ครั้งนี้ 4/2566 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference)

วันที่ 12 กันยายน 2566 นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และการตลาด กองทุนการออมแห่งชาติ ครั้งนี้ 4/2566 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference)

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 ตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐและมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกได้แก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระซึ่งมิได้รับบำเหน็จบำนาญของรัฐรวมถึงเป็นหลักประกันบำนาญให้กับสมาชิก