ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต

เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๙ น. ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้นำครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๔๐๐ คน กล่าวคำ ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ดังนี้ (๑) เราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ (๒) เราจะปลูกฝังค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต ให้เป็นวิถีชีวิตในโรงเรียนและชุมชน (๓) เราจะสร้างเครือข่าย ความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชน ให้เป็นรูปธรรมและความยั่งยืน ทั้งหมดนี้ เพื่อธำรงชาติไทย ให้สถิตเสถียรภาพตลอดจิรัฐิติกาล