ครูและบุคลากรทางการศึกษา บุรีรัมย์ ๑ ต้านทุจริต

เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “ต้านทุจริตศึกษา” เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้รับความรู้ มีความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มตั้งแต่การกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับ ทุกช่วงวัย ตั้งแต่ระดับปฐมวัย สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังความพอเพียง ความมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน กล่อมเกลาสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม สร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมจริยธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล ยึดถือและปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ในหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสร้างความเชื่อถือศรัทธาเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการ พร้อมต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ โดยมีครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาเข้าอบรมจำนวน ๔๐๐ คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ นางสาวนุชจิรา อยู่ยอด เจ้าพนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดบุรีรัมย์