ผอ.สนก. “เสริมฤทธิ์” ร่วมเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู 3 เขตพื้นที่ฯ พัฒนาต่อยอดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม โรงแรมดิอิมเพรสน่าน นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู 3 เขตพื้นที่การศึกษา ในการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการลดหมอกควัน (ฝุ่น PM 2.5) สู่ NET ZERO โดยใช้กระบวนการ Hackathon “Hackathon NET ZERO การอนุรักษ์ป่าน่านเพื่อลมหายใจของทุกคน” โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จัดอบรม ภายใต้โครงการรักษ์ป่าน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการพัฒนายุวทูตความดีสู่การเป็นยุวพลเมืองที่เข้มแข็งในศตวรรษที่ 21 มีครูผู้สอนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 และ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เข้ารับการอบรม เขตละ 20 คน รวมผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 60 คน โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ 

ภาพ/รายงาน : มานพ เถรหมื่นไวย ประชาสัมพันธ์ สพป.น่าน เขต 1