การอบรมหลักสูตรสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้กับบุคลากรทางการศึกษา

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/2561 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ฝึกอบรมให้กับผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต39 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1-3 ของ จ.พิษณุโลก นำโดยนายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นายบุญสม โพธิ์เงิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 และนายวิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจำนวน 500 คน  ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก ฝึกระเบียบวินัย และกระตุ้นเตือนให้เกิดสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบันที่ทรงปกป้องอาณาประชาราษฏร์และผืนแผ่นดินให้พ้นจากอริราชศัตรู ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบเกียรติบัตรให้กับวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมดังกล่าว