ประชุมคณะกรรมการประเมินและคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงในการปฏิบัติงานของ ผอ.โรงเรียน ในระยะเวลา 1 ปี

30 เมษายน 2562  นายดุสิต  หังเสวก รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประเมินและคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงในการปฏิบัติงานของ ผอ.โรงเรียน ในระยะเวลา 1 ปี  ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.นครปฐม เขต 1    สพป.นครปฐม เขต 1  ได้คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 1 จำนวน 28 ราย สำนักงาน ก.ค.ศ.และ สพฐ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ต้องผ่านกระบวนการพัฒนาก่อนบรรจุฯ ไม่น้อยกว่า 60 ชม.และต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และในช่วงที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับเป็นระยะเวลา 1 ปี จะต้องมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจำนวน 2 คณะคือ คณะกรรมการประเมิน Evaluation Team ซึ่งจะต้องประเมินการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ตามตัวชี้วัดที่กำหนด 2 ครั้ง   คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำและช่วยเหลือในการปฏิบัติงานทุกด้าน