ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเลื่อนเงินเดือนครู ครั้งที่ 2

วันศุกร์  ที่ 15 เดือนกันยายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00น. นายเทวัน  พอใจ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1  ตุลาคม 2566 ) เพื่อให้การพิจารณาการใช้วงเงินเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ โดยยึดหลักความเท่าเทียมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่การบริหารราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ณ ห้องประชุม 2 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 //ธีรธิดา พรหมมาแบน ,สุวิมล บรรพตสูงล้ำ  รายงาน//

ธีรธิดา พรหมมาแบน