สพฐ.จัดพัฒนาศักยภาพนักจิตวิทยาโรงเรียน เสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศป.สพฐ.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทั้งด้านการป้องกัน การคุ้มครองการดูแลช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหา, เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ให้แก่นักจิตวิทยาประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 245 เขต จำนวน 245 คน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รับหน้าเสื่อเป็นเจ้าภาพจัดการอบรม ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พร้อมกันนี้ ดร.อนุกูล ศรีสมบัติผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1, ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 และดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการ สพม.เชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในครั้งนี้ เน้นการพัฒนาศักยภาพนักจิตวิทยาโรงเรียน ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา ครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่

1. ด้านการป้องกัน เน้นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคัดกรองและประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา

2. ด้านการคุ้มครอง เน้นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการให้ความช่วยเหลือและการคุ้มครองผู้ประสบภัย

3. ด้านการดูแลช่วยเหลือ เน้นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการปรึกษาและการให้คำปรึกษา

4. ด้านแก้ไขปัญหา เน้นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาและการจัดการวิกฤติ

และเป็นการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้กับนักจิตวิทยาโรงเรียน ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา นำไปสู่การแก้ไขปัญหาและป้องกันภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 2