เลขาธิการ กพฐ. ร่วมการสรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2557-2562

วันที่ 30 เมษายน 2562 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมการสรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2562 ต่อคณะองคมนตรี ณ ทำเนียบองคมนตรี

โครงการกองทุนการศึกษา เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนหนึ่งจัดตั้งโครงการกองทุนการศึกษาขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยมีพระราชประสงค์สำคัญเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และเป็นการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลให้เกิดความเท่าเทียมหรือความเสมอภาคกับโรงเรียนในชุมชนเมือง ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม รวมถึงการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลดังกล่าว ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รวมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อดำเนินงานในแต่ละด้านที่จะเป็นการสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปี 2562

โดยตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ดําเนินการสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษานั้น สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ กล่าวคือ ในด้านการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ซึ่งได้ดําเนินการผ่าน “โครงการพัฒนาผู้นํานักประชาธิปไตยสําหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ” และโครงการอื่น ๆ ได้มีการจัดโครงการรวมจํานวน 16 ครั้ง มีครูและนักเรียน ผ่านการอบรมในโครงการฯ จํานวนทั้งสิ้น 2,840 คน และครูผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต่างมีความคิดเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมให้เยาวชนมีภาวะผู้นํา ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย และประพฤติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม และด้านการยกระดับมาตรฐานทางการศึกษาของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อให้เกิดความเสมอภาคกับโรงเรียนในชุมชนเมือง ได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมในการสนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การสนับสนุนอุปกรณ์ที่จําเป็น ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางหนังสือ หนังสือ เครื่องรับโทรทัศน์ อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม และเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น รวมทั้งการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน นอกจากนี้ ยังได้ดําเนินการพัฒนาด้านกายภาพแก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โดยการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้กับโรงเรียน จํานวน 22 แห่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้กล่าวสรุปว่า ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการดําเนินงานจากทุกภาคส่วน จนส่งผลทําให้การดําเนินงานตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา สําเร็จลงด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกภาคส่วนจะร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยการสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อพัฒนาและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และยกระดับมาตรฐานทางการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลให้เกิดความเท่าเทียมหรือความเสมอภาคกับโรงเรียนในชุมชนเมืองต่อไป

ภาพ/บรรจง  ตั้งคำ

ข่าว/อัจฉรา ทั่งโม