โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม สพม.เลย หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ (Open House)

โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภูได้จัดงานตลาดนัดวิชาการ (Open House)  ให้แก่นักเรียนในโรงเรียน  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนเขตพื้นที่ใกล้เคียงและนักเรียนในสหวิทยาเขตวังภูผา โดยได้รับเกียรติจากนายปฐมพงษ์ สมอฝาก รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566

นายโชคชัย แร่นาค ผู้อำนวยการโรงเรียนเอราวัณวิทยาคม กล่าวว่า กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ (Open House) จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติ   คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนฝึกให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ รู้ถึงความสามารถ ความถนัดของตนเอง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ดังนั้นจึงจัดกิจกรรมขึ้นในรูปแบบการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

การจัดงานในครั้งนี้โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง โรงพยาบาลเอราวัณ และสมาคมไทเลยเพื่อการพัฒนา นำกิจกรรมที่น่าสนใจมาจัดแสดงให้แก่นักเรียน นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนศรีสงครามวิทยา โรงเรียนบ้านวังสะพุง เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ตลอดจน โรงโม่หินไจแอนท์ร็อค 1990 จำกัด โรงโม่หินชาญยุทธการศิลาเลย ๑๙๙๗ จำกัด โรงโม่หินเพชร เมืองเลย นอกจากนี้ยังมีผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลเอราวัณ และผู้มีจิตศรัทธาจัดตั้งโรงทานจำนวน 30 โรงทาน เพื่อบริการให้แก่นักเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม

……………………………………………………                                                 

ศิณากร เปจะยัง เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม / รายงาน