สพป.ระยอง เขต ๒ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ นางอำพัย อุดมพฤกษชาติ รองผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และกิจกรรมโรงเรียนสุจริต) ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๒ สพป.ระยอง เขต ๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาให้กับครูที่รับผิดชอบโครงการของโรงเรียนในสังกัด สพป.ระยอง ๒  ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓–๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม อำเภอแกลง จังหวัดระยอง