++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมรับฟังรายการพุธเช้า..ข่าวสพฐ. 18/2562++

<< วันนี้  เวลา 07.30 น. ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1  พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์และกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่ 18/2562  เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติและศึกษาโรงเรียนที่นำนโยบายสู่การปฏิบัติประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ต่อไป     ณ  ห้องประชุม  Conference   หน้าห้องผู้อำนวยการ  //ศรุต  วงศ์อินทร์  ภาพ  /ธีรธิดา  พรหมมาแบน  /ข่าว+++

ธีรธิดา พรหมมาแบน