สพม.เพชรบูรณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการคุณธรรม จริยธรรม เพื่อนให้คำปรึกษา (YC : Youth Counselor) และการเสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน ด้วยกระบวนการทางจิตวิทยา (ผ่านระบบออนไลน์)

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการ สพม.เพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการคุณธรรม จริยธรรม เพื่อนให้คำปรึกษา (YC : Youth Counselor) และการเสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน ด้วยกระบวนการทางจิตวิทยา (ผ่านระบบออนไลน์) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ จัดระหว่างวันที่ 18 – 19 กันยายน 2566 โดยมี นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รองผู้อำนวยการ สพม.เพชรบูรณ์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และวิทยากรจากทีม ไทย เทรน ไทย  นำโดย นายภาคิน นายธรรมวุฒิโชติ นางสาวจริญญา ไทยแท้ นางสาวนัฎฐนันท์ ธรรมวุฒิโชติ และนางสาวชัชวรรณ หาญฤธากร ณ ห้องประชุมวีดิโอคอนเฟอเร้นซ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ การจัดอบรมฯครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้จักการรักและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น สามารถเป็นเพื่อนให้คำปรึกษา รู้จักความถนัดของตนเอง สามารถตั้งเป้าหมายชีวิตได้ รู้เท่าทันสารเสพติด และสื่อออนไลน์

Latest posts by ดนัยฤทธิ์ พิลา (see all)