ดำเนินการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี 2567 ระดับเขตพื้นที่ ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่  18  กันยายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร โดยนางบุษกร  เพ็ชรพวง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  นักวิชาการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ได้ดำเนินการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี 2567 ระดับเขตพื้นที่ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนักเรียนนำเสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือกจำนวน  7 ราย จากโรงเรียนต่าง ๆ ดังนี้ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา,โรงเรียนสุราษฎร์ธานี,โรงเรียนพนมศึกษา,โรงเรียนพระแสงวิทยา,โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ( 2 ราย ), โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา *

ณ ห้องศรีวาโย สำนักงานเขดพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร