สพป.ลำพูน เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะความปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 08.45น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะความปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 78 คน มีองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและมีทักษะในการป้องกัน การเตรียมความพร้อมในการรับมือเมื่อเกิดเหตุร้ายหรือมีเหตุอันตรายอื่นๆที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา ตลอดจนนำไปขยายผลและใช้เป็นแนวปฏิบัติในสถานศึกษาได้ เพื่อพัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ และเพื่อเป็นแนวทางให้สถานศึกษานำไปใช้ในการซ้อมแผนเผชิญเหตุ โดยกำหนดให้ทุกโรงเรียนดำเนินการปีละ 1 ครั้ง ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากน.ส.ธัญนันท์ สุภามูล นิติกรชำนาญการ กลุ่มกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน และนายปรีชา ทองเงิน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน