สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมกิจกรรมรับเกียรติบัตรและนำเสนอผลงานวิชาการ โครงการจัดงานวิชาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๖ บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ร่วมกิจกรรมรับเกียรติบัตรและนำเสนอผลงานวิชาการ โครงการจัดงานวิชาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ได้รับเกียรติจาก ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตร ให้โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และผู้มีผลงานดีเด่นด้าน Coding โดยมีบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เข้ารับเกียรติบัตรและนำเสนอผลงานดีเด่นด้าน Coding “CODING Achievement Awards ครั้งที่ 2” จำนวน ๕ ผลงาน ได้แก่ นางสาวจิราภรณ์ ชุมพล ศึกษานิเทศก์ นายยุทธนา อังคะคำมูล ครูโรงเรียนบ้านชำฆ้อ นางสาวพิทยาภรณ์ สูแพะ ครูโรงเรียนบ้านวังหิน นางสาวจุฑาทิพย์ ดุจจานุทัศน์ ครูโรงเรียนบ้านมะเดื่อ และนางสาวนฤมล วิสุทธิเจริญสำราญ (แทน นายมานพ หาที่ถูก ผอ.รร.บ้านชำฆ้อ) ณ โรงแรมราชศุภมิตร อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี