โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ หนองบัวลำภู สพม.เลย หนองบัวลำภู อบรมเยาวชนสร้างชาติ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ร่วมกับสถาบันการสร้างชาติ (NBI) จัดอบรมโครงการชมรมเยาวชนสร้างชาติให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางรากฐานแนวคิด ความรู้ ค่านิยม ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและสังคม และเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติที่มีความเข้มแข็งในการทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสถานศึกษาและสังคมไทย โดยมีนางสาวจุฬาลักษณ์ วงศ์คำจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ หอประชุมแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี         

………………………………………..

ครูชลนา มณีชม เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ หนองบัวลำภู/รายงาน