สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อสร้างสรรค์ วัสดุเหลือใช้ ไม่ไร้ประโยชน์” (ตามมาตรฐานที่ 6 มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อสร้างสรรค์ วัสดุเหลือใช้ ไม่ไร้ประโยชน์” (ตามมาตรฐานที่ 6 มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

โดย นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 มอบหมายให้ นายสุริยันต์ สุวรรณทอง รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธาน พร้อมด้วย นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายสุภัค แฝงเพ็ชร นางสาวอริศรา เฮงนิรันดร์ ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการอบรมฯ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุดารัตน์ เปรมชื่น หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในครั้งนี้ด้วย

kewalinboo