โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม.เลย หนองบัวลำภู จัดค่ายส่งเสริมความสามารถด้านหุ่นยนต์อัตโนมัติระบบสมองกล

ระหว่างระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนภูเรือวิทยา อ.ภูเรือ จ.เลย นักเรียนห้องเรียนพิเศษโรงเรียนภูเรือวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความสามารถด้านหุ่นยนต์อัตโนมัติระบบสมองกล โดยการอบรมแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ม.ต้น อบรมหุ่นยนต์บังคับมือ และ ม.ปลาย อบรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ จำนวนกว่า 120 คน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ มีทักษะและประสบการณ์ตรงในการฝึกปฏิบัติ โดยมีชมรมครูหุ่นยนต์ไทย เป็นวิทยากร

………………………………………………

นครูดาวใจ  ทำทิพย์ เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนภูเรือวิทยา /รายงาน