สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมสัมมนา ผอ.สพท.และรอง ผอ.สพท. ทั่วประเทศ

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสาวพรทิพย์ ทวีวัฒน์โสภา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ (ช่วยราชการ) ร่วมการประชุมสัมมนา ผอ.สพท. และรอง ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา นายโพชัน       ขุนาพรม นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสาวพรทิพย์ ทวีวัฒน์โสภา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ (ช่วยราชการ) ร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อรับมอบนโยบายข้อราชการที่เกี่ยวข้อง เตรียมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รับชมผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่อดีต – ปัจจุบัน ความคาดหวังในอนาคต ภายใต้งาน ๒ ทศวรรษ สพฐ ในการจัดการศึกษา และร่วมศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนนงนุชพัทยา เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาแหล่งเรียนรู้พื้นที่และจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้กับผู้เรียน พร้อมฟังการบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย หลักการทรางงานและการน้อมนำมาปฏิบัติ การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ ตลอดจนการสร้างความสำนึกรักและกตัญญูต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (ยุพารัตน์ คำประโคน : ภาพ)

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ มี นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และ นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ร่วมงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยรับใบประกาศเกียรติคุณบัตรแผ่นทองคำรีด จาก นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมอบไว้เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจในการรับราชการสำหรับผู้เกษียณอายุราชการที่ทำคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี