หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. จัดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการนิเทศและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

หน่วยศึกษานิเทศก์จัดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการนิเทศและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษานิเทศก์ คณะทำงาน และผู้แทนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  จำนวน 40 คน  โดยมี นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการดำเนินงานด้านนิเทศการศึกษา กำหนดกรอบและเป้าหมายในการนิเทศเพื่อเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติและสร้างความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง ต่อนางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้ทรงคุณวุฒิอดีตรองเลขาธิการ กพฐ.ประธานในที่ประชุม และมีนางสาวรัตติมา  พานิชอนุรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิอดีต ผอ.สพม.กทม. เขต 2 ร่วมรับฟังและให้แนวคิดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ยังร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) วางแผนแนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้เป็นผู้นำ
ความเปลี่ยนแปลงหลักในพื้นที่

การประชุมครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.เกศทิพย์  ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. มาเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมทั้งให้แนวทางในการพัฒนาศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกล่าวว่า “ศึกษานิเทศก์เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน” ศึกษานิเทศก์ควรสร้างความเข้มแข็งโดยการเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียน ส่งเสริม สนับสนุน ความพร้อมด้านคุณภาพอย่างรอบด้าน มีการขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ศึกษานิเทศก์ ควรได้รับการฟูมฟักในด้านกระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่เน้นงานคุณภาพทางวิชาการโดยคำนึงถึงความแตกต่างเชิงพื้นที่ผ่านกระบวนการ PLC เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์