“สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” สพป.นครราชสีมา เขต ๑

วันอังคารที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๒   นางปิยะฉัตร อินสว่าง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานการอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”  โดยมี ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑-๗  และ  สพม.๓๑   พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เข้าร่วมอบรม  จำนวน   ๙๑๙  คน  ณ  เทอร์มินอล  ๒๑  โคราช    โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา   ๙๐๔  “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่  ๒/๒๕๖๑  รุ่น “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ซึ่ง  สพฐ.  ได้มอบให้  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   เป็นเจ้าภาพจัดการอบรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการในสังกัด มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจของการเป็นจิตอาสา สามารถปฏิบัติตนได้เป็นแบบอย่างที่ดีงาม สามารถนำความรู้ และการฝึกปฏิบัติการบรรยาย ไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรภายใน และภายนอกหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป