สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ลงตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ ทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเรียนและสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน และมอบขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรของโรงเรียน

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ลงตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ ทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเรียนและสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน และมอบขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรของโรงเรียน เพื่อให้เป็นไปตาม ๑๑ นโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. ณ โรงเรียนคลองบ้านระกาศ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ และโรงเรียนคลองสะบัดจาก

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางพร้อมบุญ รักษ์สุระ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ลงตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ ทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเรียนและสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน และมอบขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรของโรงเรียน เพื่อให้เป็นไปตาม ๑๑ นโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. ณ โรงเรียนพรหมพิกุลทอง โรงเรียนคลองลาดกระบัง และโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร)