สพป.ลำพูน เขต 2 พัฒนาศักยภาพครูจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และวิธีการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณให้แก่ครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา จำนวน 82 คนให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการคิดเชิงคำนวณ การคิดเชิงวิเคราะห์ การแก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2