++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมพิจารณางบประมาณ 2562+++

^^^  วันนี้    เวลา 13.30  นายสุภาพ  กาวิ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมพิจารณางบประมาณ(งานประจำ)และงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. ครั้งที่ 3   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับใช้ในการบริหารสำนักงาน  ค่าสาธารณูปโภค  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   โดย ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมด้วย   ณ  ห้องประชุม 2  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1+ธีรธิดา  พรหมมาแบน  ภาพ/ข่าว++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน