สพป.สิงห์บุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาววารุณีย์ บุญคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กำหนดสิทธิและโอกาสของประชาชนในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ให้เด็กและเยาวชนพิการทุกประเภพมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ และตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 ได้กล่าวถึงสิทธิทางการศึกษาของคนพิการในการได้รับโอกาส และบริการทางการศึกษาในทุกระบบและในรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ และดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และให้หน่วยงานทางการศึกษามีหน้าที่ดำเนินการจัดการศึกษา ให้คนพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามที่กฎหมายกำหนด สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงจำเป็นต้องดำเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบของ “การจัดการเรียนรวม” เพื่อเปีนการประกันสิทธิและโอกาสทางการศึกษา การประเมินคุณภาพและโอกาสทางการศึกษา ตลอดจนการประกันคุณภาพการให้บริการทางการศึกษากับเด็กและเยาวชนพิการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จึงได้ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ประจำปึงประมาณ 2562 เพื่อสร้างความเขัมแข็งให้กับโรงเรียนให้สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพความบกพร่องของผู้เรียน และพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะในการพัฒนาศักยภาพเด็กในแต่ละประเภทความบกพร่องได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยรับเกียรติวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และโรงเรียนวัดบ้านช้าง มาให้ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมแก่ผู้เข้ารับการอบรม