สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยกระบวนการมีส่วนร่วม

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นกรอบการดำเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดเชียงใหม่และบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

>>>การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ที่ประชุมจะได้รับทราบผลการดำเนินงานของ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ที่ผ่านมา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมพิจารณาประเด็นสำคัญจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมือง 1 เมือง 2 อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันกำแพงและอำเภอแม่ออน ผู้แทน ก.ต.ป.น. และบุคลากรในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เพื่อนำข้อมูลไปจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ต่อไป จัดขึ้น ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนวิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Cr.ภาพ : นายณัฐวัฒน์ กันธิยะ