สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA

เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วย ศึกษานิเทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้รับทราบแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการเตรียมการรับการประเมิน ITA