+++แม่ฮ่องสอน เขต 1 การบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์+++

^^^วันนี้   เวลา 09.00 น.  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1   ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ช่วยเหลือและกลั่นกรองการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ดังนี้

1.เสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางราชการ และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

2.พิจารณา เสนอแนะ ยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท และส่งเสริมสนับสนุนดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ แนะแนวการศึกษาทุกระดับและทุกปรเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

3.เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศฯ ด้านคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

4.ประสานงานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาธิภารภาค 15 แผนการรองรับการตรวจราชการ และดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลของผู้ตรวจราชการ ตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ

5.เสนอแนะ ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อัตรลักษณ์และภูมิสังคมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

6.เสนอแนะแนวทางการจัดทำกรอบประเมินผลการปฏิบัติและกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

7.เสนอแนะทางการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษาต่อส่วนราชการของหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดกรทะรวงศึกษาธิการภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

8.แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนงานได้ตามความเหมาะสม

9.ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบหมาย

ณ  ห้องประชุม 1  ชั้น  3    สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ++วรภัทร  ศักดิ์วรางกุล   ภาพ+++

ธีรธิดา พรหมมาแบน