รองเลขาฯ กพฐ. “พัฒนะ” พร้อมทีม สวก.สพฐ. ร่วมงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ Coaching เป้าหมายชีวิต     

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับมอบหมายจาก ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เข้าร่วมกิจกรรมงาน “แนะแนวการศึกษาและอาชีพ Coaching เป้าหมายชีวิต” พร้อมทีมงานสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ‘One Team’ ของรองเลขาธิการ กพฐ. (นางเกศทิพย์ ศุภวานิช) โดยนายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผอ.สวก. รก.ทปษ. มอบหมาย นางเกษศิรินทร์ สุวรรณสุนทร รอง ผอ.สวก. และคณะ ทีมประชาสัมพันธ์ สพฐ. ร่วมงาน โดยมี นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย พลเอกศรุต นาควัชระ ผู้อำนวยการศูนย์ยุวพัฒน์ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมัธยมจากโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 29 โรงเรียน รวมผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นกว่า 700 คน ณ โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

.

ในโอกาสนี้ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศธ. กล่าวในการเปิดงานว่า เป็นที่ทราบกันดีว่า เยาวชนเป็นทรัพยากรอันมีค่ายิ่งและเป็นผู้กำหนดอนาคตของบ้านเมือง ตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ “เรียนดี มีความสุข” ภายใต้แนวทาง จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน ส่งเสริมการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ และการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิต ที่ดำเนินนโยบายปฏิรูปการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด ให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการเรียนรู้อย่างทั่วถึง เพื่อต่อยอดให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยไม่ละเลยการศึกษาประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของประเทศและการปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติ เพื่อให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของโลกสมัยใหม่อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ให้ความสำคัญต่อความมีคุณภาพของครูทั้งประเทศ รวมไปถึงครูแนะแนว เพื่อช่วยให้นักเรียนได้รับคำแนะนำด้านเนื้อหาของวิชาการและการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกเรียนและประกอบอาชีพ รวมไปถึงการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจของนักเรียนทุกคน

.

“กิจกรรมงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ Coaching เป้าหมายชีวิต ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ดีที่จัดกิจกรรมแนะแนวข้อมูลการศึกษา ทั้งระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา และแหล่งทุนการศึกษา ตามที่มีการเสริมสร้างคุณธรรมให้กับเยาวชน ผมขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ทั้ง มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้ประสานความร่วมมือเพื่อประโยชน์ของน้องๆ นักเรียน และขอแสดงความชื่นชมกับผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน ที่ได้เสียสละแรงกายแรงใจ ร่วมมือกันจัดกิจกรรมที่มีคุณค่าสำหรับสังคมไทยในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะได้ร่วมจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์กับสังคมและเยาวชนอีกในโอกาสต่อไป” รมช.ศธ. กล่าว

.

สำหรับกิจกรรมงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ Coaching เป้าหมายชีวิต เป็นความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมจัดงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ Coaching เป้าหมายชีวิต ซึ่งมีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม คือ 1) เสวนา เรื่อง “การเรียนและการเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อ” 2) การแสดงแบบเครื่องแต่งกาย สร้าง Passion และ 3) กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ โดยมีเยาวชนจิตอาสาระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาในพื้นที่ และ กยศ. ร่วมจัดบูธ จำนวน 21 บูธ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาได้รับคำแนะนำในเรื่องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาจากกิจกรรมแนะแนวการศึกษา เพื่อสร้างความมุ่งมั่นคุณธรรมให้นักเรียน ทั้งในด้านความประพฤติและการเรียนโดยดูแบบอย่างจากพี่อาสาสมัคร สำหรับเยาวชนกลุ่มพี่อาสาสมัคร จำนวนกว่า 100 คน จาก 20 สถาบันการศึกษา ก็จะได้รับประโยชน์ 2 ประการ คือ สนองพระบรมราโชวาทเรื่อง “รู้ รัก สามัคคี” และเสริมสร้างอุดมการณ์เรื่อง “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” โดยกิจกรรมนี้จะส่งเสริมการแนะแนวการศึกษา อาชีพ ให้นักเรียนได้มีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกเส้นทางการศึกษาต่อและประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดต่อไป