สพป.สระบุรี เขต ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ “การผลิตสื่อและจัดทำแผน PR. ตอบโจทย์การประเมินของสถานศึกษา”

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ มอบหมายให้ นายไทยศักดิ์ วงศ์คำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ “การผลิตสื่อและจัดทำแผน PR. ตอบโจทย์การประเมินของสถานศึกษา” โดยมี นางมาลี แก้วแววนาม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม การนี้ ได้รับเกียรติจาก นางจารุภา สังขารมย์ อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการอบรมและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปเผยแพร่ สพฐ. เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาและบุคลากรบนสำนักงาน ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

สุกัญญา หมั่นจิตร์
Latest posts by สุกัญญา หมั่นจิตร์ (see all)