รองเลขาธิการ กพฐ. “ธีร์” เป็นประธานให้โอวาทและรับฟังสรุปรายงานการพิจารณาผลงานด้านเอกสารของโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2566

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานให้โอวาทและรับฟังสรุปรายงานการพิจารณาผลงานด้านเอกสารของโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2566 และผลการตัดสินการกล่าวสุนทรพจน์ของนักเรียน หัวข้อ “รักษาชาติและความเป็นไทย ไว้ด้วยลมหายใจของประวัติศาสตร์” ณ โรงแรมฮิพ กรุงเทพมหานคร

นายธีร์ (รองเลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความจำเป็นที่จะต้องเริ่มปลูกฝังความคิด และทักษะการดำรงชีวิตของเด็กๆ เป็นพื้นฐานสำคัญทั้งสองกิจกรรมเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการปลูกฝังให้เด็กๆ ได้รับการพัฒนา เข้าใจพื้นฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เข้าใจถึงความเป็นมาของประวัติศาสตร์ รู้หน้าที่ และมีศีลธรรม ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ นอกจากเด็กๆ จะเป็นคนเก่งแล้ว ยังต้องเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมถึงการเสริมสร้างวิถีชีวิตความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง และยังได้ฝึกทักษะทางการพูดของผู้เรียนอีกด้วย